Peitelty osingonjako kokonaan verolle ja korotetuille poistoille lisäaikaa 

Valtionvarainministeriö on antanut 22.9.2022 lausuntokierrokselle esitysluonnoksen peitellystä osingosta ja korotetuista poistoista. Esityksessä ehdotetaan, että peitellystä osingosta määrääviä lakeja muutettaisiin niin, että peitelty osinko olisi jatkossa kokonaan saajansa verotettavaa ansiotuloa. Tällä hetkellä peitellyn osingon määrästä 25 % on verovapaata tuloa.  

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan sellaista yhtiön varojen siirtämistä osakkaille, joka ei noudata osingonjaon muotovaatimuksia ja on todelliselta luonteeltaan voitonjakoa. Esimerkkejä mahdollisista peitellyn osingonjaon tilanteista: 

  • osakas myy/vuokraa omistamansa hyödykkeen yhtiölle ylihintaan 
  • yhtiö myy/vuokraa hyödykkeen osakkaalle alihintaan tai maksutta 
  • osakkaan yhtiölle antamasta lainasta peritään ylisuurta korkoa 
  • osakkaan yksityistalouden menoja, kuten auto- ja harrastuskuluja maksetaan yhtiön varoilla 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että koneiden ja kaluston korotettujen poistojen tekemisen mahdollistamaa kautta jatkettaisiin 2024 ja 2025 vuosille. Laki koneiden, kaluston ja niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020-2023 soveltamisaikaa siis pidennettäisiin kahdella vuodella. Kyseisen lain mukaan uusien koneiden ja kaluston hankintamenoista saa tehdä kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna vuosina 2020-2023 ja esityksen mukaisesti vielä 2025 vuoteen saakka. 

Esityksen tavoitteena on kiristää peitellyn osingon verotusta hallitusohjelman mukaisesti sekä tukea yritysten investointeja mahdollistamalla korotettujen poistojen käyttämisen pidennetyn kauden ajan. 

– Eveliina Teerinkoski

Lue lisää: 
Peitelty osinko
Lausuntopyyntö   

”Tällä hetkellä peitellyn osingon määrästä 25 % on verovapaata tuloa”